Құрылысты дайындау және оның барысы

Құрылысты дайындау және оның барысы
Подготовка и ход строительства

Құрылыс жабдығы мен механизмдер тапсырыс беруші еліне уақытша жеткізілім шартымен әкелінеді.

Строительное оборудование и механизмы ввозятся в страну заказчика на условиях временного ввоза.

Мердігер жергілікті қосалқы мердігерлік фирмаларды таңдауға құқылы.

Подрядчик будет иметь право выбора местных субподрядных фирм.

Жұмыстардың орындалу кезектілігі, олардың көлемі мен орындалу тәсілдері көрсетілген жұмыстардың кестелері мен бағдарламаларын мердігер дайындап, инженермен келіседі.

Графики и программа работ с указанием очередности работ, их объемов и способов выполнения готовятся подрядчиком и согласовываются с инженером.

Кемелердің жүктерін түсіруді кешеуілдетуге және сіздердің басқа да толып жатқан міндеттемелерді орындамауларыңызға байланысты ... қайта қаралуға тиіс.

В связи с задержкой в разгрузке судов и невыполнением вами целого ряда других обязательств ... должен быть пересмотрен.

- материалдарды жеткізу кестесі

- график поставки материалов

- жабдықты жеткізу кестесі

- график поставки оборудования

- құрылыс жұмыстарының кестесі

- график строительных работ

Мердігер өзінің барлық ісқимылдарында елдің жергілікті заңдарын басшылыққа алады.

Подрядчик во всех своих действиях руководствуется местными законами страны.

Менеджердің (инженердің) міндеттері қандай?

Каковы обязанности менеджера (инженера)?

Менеджер (инженер) тапсырыскердің құрылыс алаңындағы өкілі болып табылады, оның міндетіне жұмыстардың орындалуын бақылау кіреді.

Менеджер (инженер) является представителем заказчика на строительной площадке. В его функции входит наблюдение за выполнением работ.

Ол өзіне тапсырыскер берген құқықтар мен өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

Он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему заказчиком.

Барлық жұмыс менеджердің (инженердің) талаптарына сай келуге және мерзімінде орындалуға тиіс.

Все работы должны отвечать требованиям менеджера (инженера) и выполняться в срок.

Жұмыстардың орындалу барысы туралы барлық есепке менеджер (инженер) қол қоюға тиіс.

Все отчеты о ходе выполнения работ должны быть подписаны менеджером (инженером).

Менеджер (инженер) ... жарамсыз деп табуға құқылы.

Менеджер (инженер) имеет право браковать ...

- материалдарды

- материалы

- жабдықты

- оборудование

- жұмыстарды

- работы

- құрылысты

- сооружения

Алаңдағы менеджердің (инженердің) өкілеттігі қандай?

Каковы полномочия менеджера (инженера) на площадке?

Оған туындаған барлық мәселелерді шешу құқығы берілген.

Ему дано право решать все возникающие вопросы.

Жұмыстардың сапасына қалай кепілдік беріледі?

Каким образом гарантируется качество работ?

Менеджерге (инженерге) жұмыстарды қарау, инспекциялау мүмкіндігі берілген.

Менеджеру (инженеру) предоставлена возможность осмотра и инспектирования работ.

Менеджердің (инженердің) мақұлдауынсыз ешқандай іс жабылмайды.

Никакие работы не будут закрыты без одобрения менеджера (инженера).

Жұмыстардың жүргізілуі барысында инженер мердігерден инженердің талаптарына сай келмейтін кез келген жұмыстың қайта істелуін талап етуге құқылы.

В процессе производства работ инженер имеет право потребовать от подрядчика переделать любые работы, не отвечающие требованиям инженера.

Мердігер пайдалану жөніндегі барлық қажетті нұсқаулықтарды әзірлеп, тапсырыскерге табыстайды.

Подрядчиком будут разработаны и переданы заказчику все необходимые инструкции по эксплуатации.

Сіз бізге сынақтардың бағдарламасын қашан бере аласыз?

Когда вы сможете передать нам программу испытаний?

Нысан сынақ жүргізуге дайын болған сәттен бастап үш айдан кешіктірмей береміз.

Не позже, чем за три месяца до момента готовности объекта к проведению таких испытаний.

Сіздер жабдықты нысанға жөнелтпестен бұрын сынақтан өткізесіздер ме?

Проводятся ли вами испытания оборудования до его отправления на объект?

Иә, біз зауытта сынақ жүргіземіз.

Да, мы проводим заводские испытания.

Зауытта ... менеджердің (инженердің) немесе оның өкілінің қатысуымен жүргізілуге тиіс.

На заводе ... должны проводиться в присутствии менеджера (инженера) или его представителя.

- беріктікті сынау

- испытания на надежность

- жұмыс істеп тұрған кезде сынау

- испытания под нагрузкой

- түпкілікті сынақ

- окончательные испытания

- қабылдау сынағы

- приемочные испытания

- іске қосу сынағы

- пусковые испытания

- пайдалануға беру сынағы

- эксплуатационные испытания

Құрылыс жұмыстарының, материалдар мен жабдықтың сапасы қолданыстағы стандарттарға, нормалар мен техникалық жағдайларға қатаң түрде сай келеді.

Качество строительных работ, материалов и оборудования будет находиться в строгом соответствии с существующими стандартами, нормами и техническими условиями.

Іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтар кезеңінде нысанды пайдалану материалдарымен және энергиямен қамтамасыз ету жағдайы қалай?

Как насчет обеспечения объекта эксплуатационными материалами и энергией на период пусконаладочных работ и испытаний?

Пайдалану материалдарының жекелеген түрлерінің жетіспеуіне байланысты сіздерден сынақтар жүргізуге қажетті ең аз мөлшерді көрсетулеріңізді сұраймыз.

В связи с нехваткой отдельных видов эксплуатационных материалов просим вас указать минимальное количество, необходимое для проведения испытаний.

Құрылыс аяқталғаннан кейін құрылыс жабдығы мен механизмдерді не істемексіздер?

Что вы намерены сделать со строительным оборудованием и механизмами после завершения строительства?

Жабдықтың бір бөлігі қайтарылады, ал басқа бөлігін біз жергілікті нарықта өткізгіміз келеді.

Часть оборудования будет возвращена, а другую часть мы хотели бы реализовать на местном рынке.

Құрылыс аяқталғаннан кейін барлық уақытша құрылыстар, құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар алаңнан әкетіледі.

По завершению строительства все временные сооружения, строительное оборудование и неиспользованные материалы должны быть удалены с площадки.

Мердігер жабдықты және әсіресе материалдарды сатып алу кезінде жергілікті нарықтың мүмкіндіктерін барынша пайдалануға тырысуы тиіс.

Подрядчик должен стараться максимально использовать возможности местного рынка при закупке оборудования и особенно материалов.

Сіздерден бізге құрылыс жабдығының кейбір түрлері мен механизмдерді жалға алуға болатын жергілікті құрылыс фирмаларын ұсынуларыңызды сұраймыз.

Просим вас рекомендовать нам местные строительные фирмы, у которых мы могли бы арендовать некоторые виды строительного оборудования и механизмы.

Объектіні түпкілікті қабылдау жобалық көрсеткіштерге қол жеткізілгеннен кейін жүзеге асырылмақ.

Окончательная приемка объекта будет осуществляться после достижения проектных показателей.

Мердігердің міндетіне, әдетте, ... кіреді.

В обязанности подрядчика, как правило, входит ...

- жұмыстарды орындау

- выполнение работ

- жұмыс күшін жалдау

- наем рабочей силы

- құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету

- обеспечение строительными материалами

- құрылыс жабдығымен қамтамасыз ету

- обеспечение строительным оборудованием

- сынақтар жүргізу

- проведение испытаний

- іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу

- проведение пусконаладочных работ

- жұмыстарды басқару

- руководство работами

- жабдықты тасымалдау

- транспортировка оборудования.

Бағдарламада жұмыстардың өзгертілуін инженермен келіседі.

Изменения в программе работ согласовываются с инженером.

Мердігер инженерге жұмыстардың сапасын тексеру және орындалған жұмыстардың көлемін өлшеу мүмкіндігін береді.

Подрядчик предоставит инженеру возможность проверять качество работ и замерять объем выполненных работ.

Мердігер жұмыстардың сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолданады.

Подрядчик принимает меры, обеспечивающие сохранность работ.

Жұмыстар аяқталған соң мердігер құрылыс жабдығы мен пайдаланылмаған материалдар құрылыс алаңынан әкетілгеннен кейін оларды меншіктену құқығын қалпына келтіреді.

По завершении работ подрядчик восстанавливает право собственности на строительное оборудование и неиспользованные материалы после вывоза их со строительной площадки.

Жұмыстардың аяқталуы сертификатпен куәландырылады.

Завершение работ будет удостоверяться сертификатом.

Алдын ала қабылдау туралы сертификатты беру ақауларды түзетіп, қайталама сынақтар ойдағыдай аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады.

Выдача сертификата о предварительной приемке откладывается до исправления дефектов и успешного окончания повторных испытаний.

Тапсырыскер келісімшарттық міндеттемелерді орындамаған жағдайда мердігер жұмыстарды аяқтау үшін мерзімді ұзартуға құқылы.

При невыполнении заказчиком контрактных обязательств подрядчик имеет право на продление срока для завершения работ.

Жұмыстардың аяқталуына қарай мердігер оларды толық құнына сақтандырады.

По мере завершения работ подрядчик будет страховать их полную стоимость.

Сіздер жұмыстың келісімшартта көрсетілген мерзімде орындалуы үшін құрылыстың қарқынын жеделдету жөнінде шаралар қолдануға тиіссіздер.

Вы должны принять меры к увеличению темпов строительства с тем, чтобы выполнить работы в контрактные сроки.

Құрылысқа басшылық қалай жүзеге асырылады?

Как будет осуществляться руководство строительством?

Мердігер құрылыс басқармасын құрады, ол ...

Подрядчик создаст управление строительством, которое будет ...

- жұмыстардың орындалуына байланысты барлық мәселелерді шешеді

- решать все вопросы, связанные с выполнением работ

- құрастыру жұмыстарын басқарады

- руководить монтажными работами

- құрылыс жұмыстарын басқарады.

- руководить строительными работами.

Мұндай нысанды салу мерзімі қандай?

Каковы сроки строительства такого объекта?

Әдетте 2 жылға жуық.

Обычно около 2-х лет.

Біз сіздерден құрылыс мерзімін қысқартуды сұраймыз.

Мы просим вас сократить сроки строительства.

Құрылысты аяқтау мерзімі ... жылға жоспарланған.

Завершение строительства запланировано на ...

Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасының талаптарына сай орындалады.

Все работы будут выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности.

Барлық жұмыс сызбаларын пайдаланылмастан бұрын менеджер (инженер) мақұлдауға тиіс.

Все рабочие чертежи до их использования должны быть одобрены менеджером (инженером).


Казахско-русский экономический словарь.

Нужен реферат?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»